Crea Coaching
Grip op je leven begint hier!
 
 
 

Disclaimer & Algemene Voorwaarden


Disclaimer:

In deze disclaimer wordt verstaan onder de webpagina: iedere webpagina van www.creacoaching.nl. Door deze webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande toestemming van Crea Coaching.

De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina.

Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren).

U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.

De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.

Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN:


Art 1. Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer (Crea Coaching) en de opdrachtgever (de cliënt).

 

Art 2. Bedrijfsomschrijving

1.Crea Coaching biedt begeleiding en coaching aan. 

 

Art 3. Definitie

1.Crea Coaching (vertegenwoordigd door Anoushka Middelburg) past deze algemene voorwaarden toe op  de door haar aan te bieden diensten.

2.Cliënt: u, als cliënt / de wederpartij van Crea Coaching.

3.Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen coach en cliënt  betreffende een overeengekomen dienstverlening.

 

Art 4. Uitvoering van de overeenkomst

1.Crea Coaching zal de sessies naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.Crea Coaching heeft een inspanningsverplichting tegenover de cliënt, nooit een resultaatverplichting.

3.Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij/zij tijdens het intake gesprek of gedurende de sessie aan Crea Coaching verstrekt en zal Crea Coaching inlichten zodra er wijzigingen voordoen.

4.Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt aan Crea Coaching.

5.Indien cliënt medicijnen gebruikt dan dient cliënt dit voorafgaand aan de sessie door te geven.

6.Indien cliënt zwanger is of in de aanlooptijd om het te worden en/of wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt dan dient cliënt dit voorafgaand aan de sessie aan te geven.

7.Crea Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Crea Coaching is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.De sessies die gegeven worden zijn geen vervanging van reguliere medische en/of psychische consulten en/of behandelingen.

 

Art 5. Wijziging van de overeenkomst

1.Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in de offerte en na aanvaarding hiervan door cliënt. Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst kan alleen indien beide partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dienen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan te passen.

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties met zich meedraagt, zal Crea Coaching cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.Crea Coaching heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien cliënt niet binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

 

Art 6. Tarieven en offertes

1.De tarieven genoemd op website/folders/facturen/overeenkomsten zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat cliënt de verklaring ondertekent of een mondelinge of schriftelijke afspraak maakt.

 

Art 7. Betalingsvoorwaarden

1.Betaling vindt plaats á contant na iedere sessie, tenzij vooraf anders is afgesproken.

2.Facturen dienen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op de door Crea Coaching aangewezen bankrekening.

3.Na het verstrijken van de periode van 8 dagen is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is cliënt een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Crea Coaching zijn vordering op cliënt ter incasso uit handen geeft, is cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso zijn gemoeid, verschuldigd.

 

Art 8. Tekortkomingen, afspraken verzetten

1. Crea Coaching behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of een dierbare, waardoor Crea Coaching haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

2. Indien cliënt een sessie wenst af te zeggen of te verzetten dient dit minimaal 24 uur van te voren te worden aangegeven bij Crea Coaching. Geschiedt de afzegging of verzetting binnen 24 uur voor de behandeling, wordt 100% van de behandelingskosten in rekening gebracht bij cliënt. Dit geldt ook wanneer cliënt niet op de afspraak komt zonder afzegging.

  

Art 9. Aansprakelijkheid

1.Crea Coaching is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met Crea Coaching.

2.De aansprakelijkheid van Crea Coaching voor schade voortvloeiend uit verrichtte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van één complete behandeling.

3.Crea Coaching stelt geen medische diagnoses en geeft op geen enkele wijze geneeskundige garanties, noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van de dienstverlening van Crea Coaching voordoen. Crea Coaching is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

4.Crea Coaching is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat cliënt mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

5.Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die cliënt en Crea 

Coaching gezamenlijk doorbrengen als daarna.

6.Crea Coaching is niet aansprakelijk voor verlies, vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen bij de uitvoering van de overeenkomst/bijeenkomst.

7.Crea Coaching heeft het recht van cliënt een schadevergoeding te eisen indien cliënt meubilair, apparatuur of producten behorende aan Crea Coaching ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst/bijeenkomst, beschadigt. Crea Coaching  meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Art 11. Geheimhouding

1.Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Niets dat is besproken gedurende conversaties voor, tijdens of na de sessie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel Crea Coaching als cliënt.

2.Op alle communicatiemiddelen zoals e-mail, post, voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing.

3.Persoonlijke gegevens van cliënt worden zonder toestemming van cliënt niet aan derden verstrekt.

 

 

Art 12. Wijziging van de voorwaarden

1.Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van de betreffende overeenkomst en/of dienstverlening.

 

Art. 13 Behoorlijk gedrag

1.De cliënt behoort zich voor, tijdens en na de uit te voeren opdracht behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Crea Coaching het recht de opdracht per direct zonder opgaaf van reden, zonder enige vorm van restitutie te beëindigen.

 

Art. 14 Recht

1.Op elke overeenkomst/bijeenkomst tussen cliënt en Crea Coaching is het Nederlands recht van toepassing.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info